Oροι & Προυποθεσεις

MODERN FREIGHT ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έκδοση 400
ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  Ορισμοί

 1. Οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία στην παρούσα έκδοση
  1. Αρχή. Νομικό ή διοικητικό πρόσωπο που έχει δεόντως συσταθεί, ενεργεί στο πλαίσιο των νόμιμων αρμοδιοτήτων του και ασκεί τη δικαιοδοσία του σε οποιοδήποτε έθνος, κράτος, δήμο, λιμάνι ή αεροδρόμιο.
  2. Μεταφορά. Νοείται το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών οποιασδήποτε φύσης που αναλαμβάνονται από την Εταιρεία σε σχέση με τα Εμπορεύματα, και συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην φόρτωση, εκφόρτωση, αποθεματοποίηση, αποθήκευση και διακίνηση των εμπορευμάτων.
  3. Εταιρεία είναι η Modern Freight με έδρα Α.Ε. με έδρα στον Πειραιά (Οδός Κ. Παλαιολόγου 3), Ελλάδα.
  4. Εμπορευματοκιβώτιο. Νοείται, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε όχημα, κιβώτιο, επίπεδο, παλέτα, ρυμουλκούμενο, μεταφερόμενο δοχείο και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούνται για την Ενοποίηση των εμπορευμάτων καθώς και κινητές εγκαταστάσεις και πακέτα ξυλείας.
  5. Πελάτης. Νοείται κάθε πρόσωπο, είτε ο ίδιος, είτε εντολοδόχος ή εντολέας, κατόπιν αιτήματος του οποίου ή για λογαριασμό του οποίου η Εταιρεία παρέχει μια υπηρεσία.
  6. Επικίνδυνα Εμπορεύματα. Περιλαμβάνουν τα εμπορεύματα που είναι ή μπορεί να αποκτήσουν επικίνδυνη, εύφλεκτη, ραδιενεργή ή επιβλαβή ιδιότητα, όσα δύναται να αλλοιωθούν ή να έχουν επιπτώσεις σε άλλα εμπορεύματα και όσα ενδέχεται να φιλοξενούν ή να να είναι επιρρεπή σε παράσιτα ή άλλους επιβλαβείς οργανισμούς.
  7. Εμπορεύματα. Περιλαμβάνουν το φορτίο και τα εμπορευματοκιβώτια που δεν παρέχονται από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, για τα οποία η Εταιρεία παρέχει μια υπηρεσία,
  8. Κανόνες της Χάγης. Νοούνται οι διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων σχετικών με τις Φορτωτικές που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Αυγούστου 1924,
  9. Οδηγίες. Νοείται η γνωστοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων από τους Πελάτες,
  10. Ιδιοκτήτης. Περιλαμβάνει τον ιδιοκτήτη, αποστολέα και του παραλήπτη των Εμπορευμάτων και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει ή μπορεί να έχει ένα έννομη ή σύμφωνα με το δίκαιο σχέση με τα Εμπορεύματα σε δεδομένη χρονική στιγμή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους.
  11. Πρόσωπο. Περιλαμβάνει πρόσωπα ή οποιοδήποτε φορέα ή νομικά πρόσωπα.
   Η Ονομασία ή οι Ομάδες των διατάξεων στους παρόντες Όρους είναι ενδεικτική.
 2. Εφιστάται η προσοχή του Πελάτη στις Διατάξεις της παρούσας, που αποκλείουν ή περιορίζουν την ευθύνη της Εταιρείας και σε όσες απαιτούν από τον Πελάτη να αποζημιώσει την Εταιρεία σε περιπτώσεις.

  Πεδίο Εφαρμογής

  1. Με την επιφύλαξη της υπο- ρήτρας (Β) κατωτέρω, όλες οι υπηρεσίες και δραστηριότητες της Εταιρείας στο πλαίσιο των εργασιών της, ανεξαρτήτως οικονομικού οφέλους, υπόκεινται σε αυτούς τους Όρους.
   1. Οι διατάξεις του Μέρους Ι εφαρμόζονται για όλες τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες.
   2. Οι διατάξεις του Μέρους ΙΙ εφαρμόζονται μόνο στο βαθμό που η Εταιρεία παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες και δραστηριότητες ως εντολοδόχος.
   3. Οι διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ εφαρμόζονται μόνο στο βαθμό που η Εταιρεία παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες και δραστηριότητες ως εντολέας.
  2. Οι ακόλουθες διατάξεις είναι πρωταρχικής σημασίας, στο μέτρο που οι εν λόγω διατάξεις δεν είναι συμβατές με τους παρόντες Όρους:
   1. (i) Οι διατάξεις που ενσωματώνονται σε έγγραφο το οποίο φέρει ή περιλαμβάνει τον τίτλο "Φορτωτική Θαλάσσιας Μεταφοράς" ή "Φορτωτική" (ανεξαρτήτως αν είναι μεταβιβάσιμη) όπου το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται από ή για λογαριασμό της Εταιρείας και προβλέπει ότι η Εταιρείας έχει αναλάβει σύμβαση ως φορέας.
   2. (ii) Οι διατάξεις του Μέρους IV των εν λόγω Όρων, στο βαθμό που η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες καθαρισμού, συντήρησης, επισκευής ή την αποθήκευση των εμπορευματοκιβωτίων και των παρεπόμενων σχετικών υπηρεσιών.
  3. Κάθε τροποποίηση, ακύρωση ή άρση των Όρων θα πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται από τον Διευθυντή της Εταιρείας. Με την παρούσα κοινοποιείται ότι κανένα άλλο άτομο δεν έχει ή δεν πρόκειται να αποκτήσει καμία απολύτως αρμοδιότητα για τη συμφωνία σε οποιαδήποτε μεταβολή, ακύρωση ή παραίτηση από αυτούς τους Όρους.
 3. Όλες οι υπηρεσίες και δραστηριότητες παρέχονται από την Εταιρεία ως εντολοδόχος εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εταιρεία λειτουργεί ως εντολέας:
  1. όπου η Εταιρεία εκτελεί οποιαδήποτε μεταφορά, χειρισμό ή αποθήκευση των εμπορευμάτων, αλλά μόνο στο βαθμό που η μεταφορά γίνεται από την ίδια την Εταιρεία ή τους υπαλλήλους της και τα Εμπορεύματα βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο της Εταιρείας, ή
  2. όπου, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε μεταφοράς, χειρισμού ή αποθήκευσης των Εμπορευμάτων ο Πελάτης ζητεί εγγράφως από την Εταιρεία στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα, τις υπηρεσίες ή τις χρεώσεις των εντεταλμένων από την Εταιρεία προσώπων να εκτελέσουν μέρος ή το σύνολο της μεταφοράς, σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρεία θα πρέπει να θεωρείται ότι συνάπτει σύμβαση ως εντολέας σε σχέση με το μέρος της μεταφοράς για το οποίο η Εταιρεία δεν παρέχει τα εν λόγω στοιχεία που έχουν ζητηθεί εντός 28 ημερών από την παραλαβή του εν λόγω αιτήματος, ή
  3. στο βαθμό που η Εταιρεία συμφωνεί ρητώς και εγγράφως να ενεργεί ως εντολέας, ή
  4. στο βαθμό που η Εταιρεία υποχρεώνεται από δικαστήριο να ενεργεί ως εντολέας.
 4. Με την επιφύλαξη του γενικού χαρακτήρα της διάταξης 3,
  1. η χρέωση από την Εταιρεία μιας καθορισμένης τιμής για μια υπηρεσία ή υπηρεσίες οποιασδήποτε φύσης δεν συνιστά αυτό καθαυτό τον προσδιορισμό ή την ένδειξη ότι η Εταιρεία ενεργεί ως εντολοδόχος ή ως εντολέας στο πλαίσιο της εν λόγω υπηρεσίας ή υπηρεσιών,
  2. η παροχή από την Εταιρεία του ιδιόκτητου ή μισθωμένου εξοπλισμού δεν συνιστά αυτό καθαυτό τον προσδιορισμό ή ένδειξη ότι η Εταιρεία ενεργεί ως εντολοδόχος ή ως εντολέας σε σχέση με οποιαδήποτε μεταφορά, χειρισμό ή αποθήκευση των εμπορευμάτων,
  3. η Εταιρεία ενεργεί ως εντολοδόχος, σε περιπτώσεις όπου παρέχει φορτωτική ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη σύμβαση μεταφοράς μεταξύ ενός ατόμου, εκτός της Εταιρείας, και του Πελάτη ή Ιδιοκτήτη,
  4. η Εταιρεία ενεργεί ως εντολοδόχος και ποτέ ως εντολέας κατά την παροχή υπηρεσιών στον τομέα ή σε σχέση με τις τελωνειακές απαιτήσεις, φόρους, άδειες, προξενικά έγγραφα, πιστοποιητικά καταγωγής, επιθεώρηση, πιστοποιητικά και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες,
  5. Οι προσφορές δίνονται με βάση την άμεση αποδοχή και υπόκεινται στο δικαίωμα της απόσυρσης ή αναθεώρησης. Εάν προκύψουν τυχόν μεταβολές των ποσοστών των ναύλων, ασφάλιστρα ή άλλες επιβαρύνσεις στα εμπορεύματα, οι προσφορές και χρεώσεις υπόκεινται σε ανάλογη αναθεώρηση με ή χωρίς προειδοποίηση.
 5. Υποχρεώσεις του Πελάτη

 6. Ο Πελάτης εγγυάται ότι είναι είτε ο Ιδιοκτήτης ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Ιδιοκτήτη των εμπορευμάτων και ότι είναι εξουσιοδοτημένος να αποδεχθεί και ότι αποδέχεται αυτούς τους Όρους, όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και ως αντιπρόσωπος, στο όνομα και για λογαριασμό του Ιδιοκτήτη του Εμπορευμάτων.
 7. Ο Πελάτης εγγυάται ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις των θεμάτων που αφορούν την διεξαγωγή των εργασιών του, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στους όρους της αγοράς και πώλησης των Εμπορευμάτων και όλα τα άλλα θέματα που σχετίζονται με αυτό.
 8. Ο Πελάτης πρέπει να παρέχει επαρκείς και εκτελέσιμες οδηγίες.
 9. Ο Πελάτης εγγυάται ότι η περιγραφή και τα στοιχεία των Εμπορευμάτων είναι πλήρη και ακριβή.
 10. Ο Πελάτης εγγυάται ότι τα Εμπορεύματα είναι κατάλληλα συσκευασμένα, φέρουν επισήμανση ή ετικέτα και και φυλάσσονται κατάλληλα από τυχόν ενέργειες ή συναλλαγές που επηρεάζουν τα Εμπορεύματα και τα χαρακτηριστικά τους, εκτός εάν η Εταιρεία έχει λάβει οδηγίες όσον αφορά τις υπηρεσίες αυτές.
 11. Ειδικές Οδηγίες, Εμπορεύματα και υπηρεσίες

  1. Εκτός αν άλλως προηγουμένως συμφωνηθεί εγγράφως, ο Πελάτης δεν θα παραδώσει ή δε θα να αναγκάσει την Εταιρεία να ασχοληθεί με την επεξεργασία και το χειρισμό επικίνδυνων εμπορευμάτων.
  2. Εάν ο Πελάτης παραβεί την υπο- ρήτρα (Α) ανωτέρω, θα καθίσταται υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από ή προς ή σε σχέση με τα Εμπορεύματα και που μπορεί να προκύψει με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Πελάτης υποχρεούται να προστατεύσει, να αποζημιώσει και να απαλλάξει την Εταιρεία σχετικά με όλες τις κυρώσεις, αξιώσεις, ζημίες, δαπάνες και έξοδα που προέρχονται σχετικά, και τα Εμπορεύματα θα είναι δυνατό, χωρίς ειδοποίηση, να καταστρέφονται ή να αντιμετωπίζονται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στην κατοχή των οποίων δύναται να βρίσκονται κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.
  3. Εάν η Εταιρεία συμφωνεί να δεχτεί Επικίνδυνα Εμπορεύματα και στη συνέχεια, κατά τη γνώμη της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, αυτά θεωρηθούν ότι συνιστούν κίνδυνο για άλλα εμπορεύματα, περιουσία, τη ζωή ή την υγεία, δύναται χωρίς προειδοποίηση να καταστρέφονται ή να αντιμετωπίζονται αναλόγως με έξοδα του Πελάτη ή Ιδιοκτήτη.
  1. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην υποβάλλει για μεταφορά Εμπορεύματα που απαιτούν έλεγχο της θερμοκρασίας, χωρίς την προηγουμένη γραπτή γνωστοποίηση της φύσης τους και ιδίως το εύρος της θερμοκρασίας που θα πρέπει να διατηρηθεί.
  2. Σε περίπτωση Εμπορευματοκιβωτίου ελεγχόμενης θερμοκρασίας που έχει φορτωθεί από ή για λογαριασμό του Πελάτη από τρίτους, ο Πελάτης αναλαμβάνει περαιτέρω ότι,
   1. Το Εμπορευματοκιβώτιο έχει κατάλληλα προ-ψυχθεί ή προθερμανθεί ανάλογα με την περίπτωση, και
   2. τα εμπορεύματα έχουν φορτωθεί δεόντως στο Εμπορευματοκιβώτιο
   3. οι θερμοστάτες έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα από τον Πελάτη ή από τρίτο.
 12. Αν οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία των Εμπορευμάτων που προκαλείται από την εν λόγω μη-συμμόρφωση.
  1. Δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη, εκτός από την ρητή περίπτωση γραπτών οδηγιών από τον Πελάτη. Όλες οι ασφαλίσεις που πραγματοποιεί η Εταιρία υπόκειται στις συνήθεις εξαιρέσεις και τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της Εταιρείας, ειδάλλως οι ασφαλιστές θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον κίνδυνο.
  2. Η Εταιρεία είναι ο εντολοδόχος του Πελάτη σε σχέση με την καταβολή της ασφάλισης.
  3. Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιεί ξεχωριστή ασφάλιση για κάθε φορτίο, αντίθετα μπορεί να την περιλαμβάνει σε κάθε ανοιχτό ή γενικό ασφαλιστήριο.
  4. Σε περίπτωση που οι ασφαλιστές αμφισβητούν την ευθύνη τους για οποιοδήποτε λόγο, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να προσφύγει κατά μόνο των ασφαλιστών. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη ή υποχρέωση σε σχέση με την ασφάλιση παρά το γεγονός ότι η πριμοδότηση από το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να είναι στο ίδιο ποσοστό με εκείνο που χρεώνει η Εταιρεία ή που καταβάλλεται στην Εταιρεία από τους πελάτες της.
 13. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να προβεί σε δήλωση για τους σκοπούς οποιουδήποτε καταστατικού ή συμβατικής διάταξης ως προς τη φύση ή την αξία των Εμπορευμάτων, ή λόγω οποιουδήποτε ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την παράδοση, εκτός εάν έχει λάβει γραπτές οδηγίες προς το σκοπό αυτό και τις έχει αποδεχθεί.
  1. Εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί προηγουμένως εγγράφως ή με άλλο τρόπο που προβλέπεται από τις διατάξεις του εγγράφου που υπογράφεται από την Εταιρεία, οι οδηγίες σχετικά με την παράδοση ή την αποδέσμευση των Εμπορευμάτων έναντι πληρωμής ή κατά την παράδοση του συγκεκριμένου εγγράφου, θα πρέπει να είναι γραπτές.
  2. Η ευθύνη της Εταιρείας που προκύπτει από τις οδηγίες σχετικά με την παράδοση ή την αποδέσμευση των εμπορευμάτων, πλην γραπτώς, δεν θα υπερβαίνει εκείνη που προβλέπεται σε σχέση με τη λανθασμένη παράδοση των Εμπορευμάτων.
 14. Εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί προηγουμένως εγγράφως για τα Εμπορεύματα που θα πρέπει να αναχωρήσουν ή να φτάσουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τις ημερομηνίες αναχώρησης ή άφιξης, έστω και αν οποιαδήποτε τέτοια καθυστέρηση προκλήθηκε από αμέλεια της Εταιρείας ή / και των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων της.

 15. Γενικές Αποζημιώσεις

  1. Ο Πελάτης και ο Ιδιοκτήτης θα πρέπει να προστατεύσουν, να αποζημιώσουν και να απαλλάξουν την Εταιρεία από κάθε ευθύνη, απώλεια, ζημία, έξοδα και επιβαρύνσεις που προκύπτουν:
   1. από τη φύση των εμπορευμάτων, εκτός αν προκλήθηκε από αμέλεια της Εταιρείας,
   2. από ενέργειες της Εταιρείας που προκύπτουν από τις οδηγίες του Πελάτη ή Ιδιοκτήτη, ή
   3. από την παραβίαση της εγγύησης ή δέσμευσης από τον Πελάτη ή που προκύπτουν από την αμέλεια του Πελάτη ή Ιδιοκτήτη.
  2. Εκτός της περίπτωσης που προκλήθηκε από αμέλεια της Εταιρείας, ο Πελάτης και ο Ιδιοκτήτης θα είναι υπεύθυνοι και θα προστατεύουν, αποζημιώνουν και θα απαλλάσσουν την Εταιρεία από όλους τους σχετικούς δασμούς, φόρους, εισαγωγές, εισφορές, καταθέσεις και έξοδα οποιασδήποτε φύσης που επιβάλλονται από τις Αρχές όσον αφορά τα Εμπορεύματα, Επικίνδυνα Εμπορεύματα ή / και Εμπορευματοκιβώτια, καθώς και για όλες τις υποχρεώσεις, πληρωμές, πρόστιμα, έξοδα, δαπάνες, ζημίες που μπορεί να προκληθεί ή να υποστεί η Εταιρεία σε σχέση με αυτά.
  3. Συμβουλές και πληροφορίες, σε οποιαδήποτε μορφή, μπορεί να παρέχονται από την Εταιρεία μόνο στον Πελάτη και / ή τον Ιδιοκτήτη και ο Πελάτης ή / και ο Ιδιοκτήτης πρέπει να προστατεύουν, αποζημιώνουν και να απαλλάσσουν την Εταιρεία από κάθε ευθύνη, απώλεια, ζημία, έξοδα και δαπάνες που προκύπτουν από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κάνει χρήση των εν λόγω πληροφοριών ή συμβουλών. Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να μεταφέρει αυτές τις συμβουλές ή πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας και ο Πελάτης και / ή Ιδιοκτήτης θα αποζημιώσει την Εταιρία από οποιαδήποτε ζημία που υπέστη λόγω της παραβίασης αυτού του όρου.
   1. Ο Πελάτης δέχεται ότι δεν μπορεί να υποβάλλει αξίωση κατά οποιουδήποτε υπαλλήλου, υπεργολάβου ή αντιπροσώπου της Εταιρείας προκειμένου να αποδώσει ή να προσπαθήσει να αποδώσει σε οποιοδήποτε από αυτούς όποια ευθύνη σχετικά με τα Εμπορεύματα, αν θα πρέπει, ωστόσο, να γίνει οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, θα πρέπει να αποζημιώσει και να απαλλάξει την Εταιρεία από όλες τις συνέπειές που θα προκύψουν.
   2. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ο κάθε εν λόγω υπάλληλος, υπεργολάβος ή αντιπρόσωπος θα έχει το όφελος όλων των διατάξεων του παρόντος, ως εάν οι εν λόγω διατάξεις ήταν σαφώς προς όφελός τους. Η σύναψη της παρούσας σύμβασης γίνεται από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, όχι μόνο εξ ονόματός της, αλλά και ως εντολοδόχος και διαχειριστής των ανωτέρω υπαλλήλων, υπεργολάβων και αντιπροσώπων.
   3. Ο Πελάτης υποχρεούται να προστατεύσει, να αποζημιώσει και να απαλλάξει την Εταιρεία από και ενάντια σε όλες τις αξιώσεις, δαπάνες και απαιτήσεις οποιασδήποτε μορφής και από όπου και αν πηγάζουν, οι οποίες είναι πέραν της ευθύνης της Εταιρείας σύμφωνα με τους Όρους του παρόντος και, χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της παρούσας διάταξης, η αποζημίωση θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, δαπάνες και αξιώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με την αμέλεια της Εταιρείας, υπαλλήλων, υπεργολάβων και των αντιπροσώπων της.
    Σε αυτή τη διάταξη, ο όρος «υπεργολάβος» περιλαμβάνει άμεσους και έμμεσους υπεργολάβους
    και τους αντίστοιχους υπαλλήλους και αντιπροσώπους τους.
  4. Ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια, βλάβη, ρύπανση, ακαθαρσίες, ή επισταλίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μεταφορά της ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται σε Εμπορευματοκιβώτια) της Εταιρείας ή οποιουδήποτε προσώπου ή σκάφους που αναφέρεται στο σημείο (Δ) ανωτέρω και που προκαλείται από τον Πελάτη ή Ιδιοκτήτη ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους ή για όποιον ο Πελάτης είναι κατά τα άλλα υπεύθυνος.
 16. Χρεώσεις, κ.λ.π.

  1. Ο Πελάτης θα πρέπει να καταβάλει στην Εταιρεία σε μετρητά ή όπως έχει συμφωνηθεί, όλα τα ποσά που οφείλονται άμεσα χωρίς μείωση ή αναβολή λόγω οποιασδήποτε αξίωσης, ανταγωγής ή συμψηφισμού.
  2. Όταν η Εταιρεία έχει εντολή να συλλέξει εμπορεύματα, δασμούς, τέλη ή άλλα έξοδα από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός του Πελάτη, ο ίδιος θα είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των αποδεικτικών στοιχείων της ζήτησης και της μη πληρωμής από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως αρμόζει.
  3. Αναφορικά με όλα τα ληξιπρόθεσμα ποσά προς την Εταιρεία, η Εταιρεία θα δικαιούται να απαιτήσει τόκους, με το νόμιμο επιτόκιο που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων.

 17. Δικαιώματα και Ελευθερίες της Εταιρείας

 18. Η Εταιρεία θα δικαιούται, εκτός εάν έχει άλλως συμφωνηθεί εγγράφως, να συνάπτει συμβάσεις, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για λογαριασμό του ίδιου του Πελάτη ή και χωρίς να ενημερώσει τον Πελάτη
  1. για τη μεταφορά Εμπορευμάτων με οποιονδήποτε τρόπο, μέσο ή πρόσωπο,
  2. τη μεταφορά Εμπορευμάτων κάθε είδους είτε σε εμπορευματοκιβώτια είτε εκτός, έξω ή μέσα στο κατάστρωμα οποιουδήποτε σκάφους,
  3. για την αποθήκευση, τη συσκευασία, τη μεταφόρτωση, φόρτωση, εκφόρτωση ή τη διακίνηση των Εμπορευμάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιοδήποτε μέρος είτε στην ξηρά είτε εν πλω, και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα,
  4. για τη μεταφορά ή την αποθήκευση των Εμπορευμάτων στα εμπορευματοκιβώτια ή μαζί με άλλα εμπορεύματα οποιασδήποτε φύσης,
  5. για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της,
 19. και για την εκτέλεση των ενεργειών εκείνων που κατά τη γνώμη της Εταιρείας μπορεί να είναι αναγκαίες ή συναφείς με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

  1. Η Εταιρεία θα δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται, να παρεκκλίνει με οποιοδήποτε τρόπο από τις οδηγίες του Πελάτη αν κατά τη γνώμη της, υπάρχει καλός λόγος για να το πράξει προς το συμφέρον του Πελάτη και δεν θα της καταλογίζεται ουδεμία πρόσθετη ευθύνη.
  2. Η Εταιρεία δύναται ανά πάσα στιγμή να συμμορφωθεί με τις εντολές ή συστάσεις που δίνονται από οποιαδήποτε Αρχή. Η ευθύνη της Εταιρείας σε σχέση με τα Εμπορεύματα παύει κατά την παράδοση ή άλλου είδους διάθεση των Εμπορευμάτων σύμφωνα με τις εν λόγω εντολές ή συστάσεις.
 20. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της Εταιρείας, κατά τη γνώμη της Εταιρείας ή οποιουδήποτε προσώπου του οποίου τις υπηρεσίες η Εταιρεία κάνει χρήση, επηρεάζεται ή ενδέχεται να επηρεαστεί από οποιαδήποτε:
    1. εμπόδιο,
    2. κίνδυνο,
    3. καθυστέρηση,
    4. δυσκολία, ή
    5. οποιοδήποτε μειονέκτημα
 21. και το οποίο δεν μπορεί να αποφευχθεί με εύλογες προσπάθειες από την Εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, η Εταιρεία δύναται, με γραπτή ειδοποίηση προς τον Πελάτη ή Ιδιοκτήτη ή χωρίς προειδοποίηση, εφόσον δεν είναι ευλόγως δυνατό να δώσει τέτοια ειδοποίηση, να θεωρήσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και να θέσει τα Εμπορεύματα ή οποιοδήποτε μέρος τους στην διάθεση του Πελάτη ή του Ιδιοκτήτη σε οποιοδήποτε μέρος που η Εταιρεία ενδέχεται να κρίνει ως ασφαλές και βολικό, οπότε και η ευθύνη της Εταιρείας σε σχέση με τα Εμπορεύματα παύει να ισχύει. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν επιπλέον έξοδα μεταφοράς, παράδοσης και αποθήκευση τους στο εν λόγω μέρος, όπως και για όλα τα άλλα έξοδα που θα προκύψουν για την Εταιρεία.

 22. Εάν ο Πελάτης ή Ιδιοκτήτης δεν παραλάβει τα Εμπορεύματα ή οποιοδήποτε μέρος τους κατά τον χρόνο και τον τόπο, όπου και όταν η Εταιρεία ή οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου τις υπηρεσίες η Εταιρεία κάνει χρήση όπως δικαιούται, ζητήσει από τον Πελάτη ή Ιδιοκτήτη να τα παραλάβει, η Εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει δικαίωμα, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, θα μπορεί να αποθηκεύει τα Εμπορεύματα ή οποιοδήποτε μέρος τους σε ανοιχτό χώρο ή υπό κάλυψη με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του Πελάτη. Η ανωτέρω αποθήκευση θα νοείται ως παράδοση των Εμπορευμάτων και η υποχρέωση της Εταιρείας θα παύει εξ ολοκλήρου.
 23. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων 20 και 21, η Εταιρεία θα δικαιούται, αλλά χωρίς να έχει την υποχρέωση, με δαπάνες Πελάτη καταβλητέες επί τη αιτήσει και χωρίς καμία ευθύνη απέναντι στον Πελάτη και τον Ιδιοκτήτη, να πωλήσει ή να διαθέσει
  1. κατόπιν γραπτής ειδοποίησης 21 ημερών προς τον Πελάτη σχετικά με όλα τα Εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στις οδηγίες και που κατά τη γνώμη της Εταιρείας δεν μπορούν να παραδοθούν, και
  2. χωρίς ειδοποίηση Εμπορεύματα που έχουν χαθεί, αλλοιωθεί ή φθαρεί, ή ενδέχεται να το πάθουν, κατά τρόπο που προκάλεσε ή μπορεί εύλογα να αναμένεται να προκαλέσει απώλεια ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή ιδιοκτησία ή που αντίκεινται τους ισχύοντες κανονισμούς ή προϋποθέσεις.
  1. Η Εταιρεία θα έχει συγκεκριμένο και γενικό δικαίωμα επίσχεσης επί όλων των Εμπορευμάτων ή / και των εγγράφων του Πελάτη ή Ιδιοκτήτη που αφορούν τα Εμπορεύματα, σχετικά με όλα τα ποσά οποιουδήποτε είδους οφειλών, οποτεδήποτε, και κατόπιν επίδοσης γραπτής ειδοποίησης 28 ημερών προς τον Πελάτη, θα έχει το δικαίωμα να πωλήσει ή να διαθέσει τα εν λόγω Εμπορεύματα ή / και έγγραφα σε βάρος του Πελάτη και χωρίς καμία ευθύνη προς τον Πελάτη και τον Ιδιοκτήτη, καθώς και την είσπραξη ή την καταβολή των ποσών αυτών. Μετά από λογιστικό έλεγχο, που θα επιδοθεί στον Πελάτη, για οποιοδήποτε υπόλοιπο που απομένει, μετά την καταβολή κάθε ποσού που οφείλεται στην Εταιρεία και των εξόδων πώλησης ή διάθεσης, η Εταιρεία θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σε σχέση με τα Εμπορεύματα ή / και έγγραφα. Αν από την πώληση των Εμπορευμάτων, τα έσοδα δεν επαρκούν για να καλύψουν το πληρωτέο ποσό, η Εταιρεία θα δικαιούται να εισπράξει τη διαφορά από οποιοδήποτε από τα μέρη που νοείται ως Πελάτης ή Ιδιοκτήτης.
  2. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε επίσχεση θα πρέπει:
   1. να εξασφαλίζει την παράδοση των Εμπορευμάτων, και
   2. να επεκτείνεται προκειμένου την κάλυψη του κόστους από την είσπραξη των οφειλομένων ποσών
    και για το σκοπό αυτό, ο Μεταφορέας θα έχει το δικαίωμα να πωλήσει τα Εμπορεύματα και τα έγγραφα με δημόσιο πλειστηριασμό ή με απευθείας ανάθεση, χωρίς προειδοποίηση στον Έμπορο και σε βάρος του Εμπόρου και χωρίς καμία υποχρέωση προς τον Έμπορο.
 24. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διατηρήσει και να εξοφλήσει όλες τις μεσιτικές αμοιβές, προμήθειες, αποζημιώσεις και λοιπές αμοιβές που συνήθως παρακρατούνται από ή καταβάλλονται σε ναυλομεσίτες.
 25. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί έναντι του Ιδιοκτήτη και του Πελάτη από κοινού και εις ολόκληρον οποιαδήποτε υποχρέωση του Πελάτη δυνάμει των παρόντων Όρων ή να ανακτήσει από αυτούς τυχόν ποσά που θα έπρεπε να καταβληθούν από τον Πελάτη, και τα οποία κατόπιν αιτήματος δεν έχουν καταβληθεί.
 26. Εμπορευματοκιβώτια

  1. Εάν ένα εμπορευματοκιβώτιο έχει συσκευαστεί ή φορτωθεί από ή εκ μέρους του Πελάτη, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια ή τη φθορά των εμπορευμάτων, όταν:
   1. προκαλείται από τον τρόπο με τον οποίο το Εμπορευματοκιβώτιο έχει συσκευαστεί ή φορτωθεί,
   2. προκαλείται από την ακαταλληλότητα του φορτίου για μεταφορά στο Εμπορευματοκιβώτιο που χρησιμοποιείται κατά περίπτωση, εκτός εάν η Εταιρεία έχει εγκρίνει την καταλληλότητα.
   3. προκαλείται από την ακαταλληλότητα ή ελαττωματική κατάσταση του Εμπορευματοκιβωτίου που χρησιμοποιείται κατά περίπτωση, με την προϋπόθεση ότι όταν το Εμπορευματοκιβώτιο έχει παρασχεθεί από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, η παρούσα παράγραφος (iii) θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο εάν η ακαταλληλότητα ή ελαττωματική κατάσταση:
    1. δεν προκλήθηκε από αμέλεια από την πλευρά της Εταιρείας, ή
    2. θα ήταν εμφανής κατά την εύλογη επιθεώρηση από τον Πελάτη ή τον Ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό αυτών κατά ή πριν τη συσκευασία ή φόρτωση του Εμπορευματοκιβώτιου.
   4. Το Εμπορευματοκιβώτιο δεν είναι κλειστό κατά την έναρξη της Μεταφοράς, εκτός εάν η Εταιρεία έχει συμφωνήσει να το σφραγίσει.
  2. Ο Πελάτης υποχρεούται να προστατεύσει, να αποζημιώσει και να απαλλάξει την Εταιρεία από κάθε αξίωση, ευθύνη, απώλεια, ζημία, έξοδα και δαπάνες που προκύπτουν από ένα ή περισσότερα από τα θέματα που καλύπτονται στο (Α) ανωτέρω.
  3. Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει εντολή να παράσχει ένα Εμπορευματοκιβώτιο, σε περίπτωση απουσίας αντίθετου γραπτού αιτήματος που να έχει γίνει αποδεκτό από την Εταιρεία, η ίδια δεν υποχρεούται να παράσχει Εμπορευματοκιβώτιο συγκεκριμένου τύπου ή ποιότητας.
 27. Γενική Ευθύνη

  1. Εκτός εάν άλλως προβλέπεται από τους παρόντες Όρους, η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από:
   1. πράξη ή παράλειψη του Πελάτη ή Ιδιοκτήτη ή οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό τους,
   2. τη συμμόρφωση με τις οδηγίες που παρέχονται στην Εταιρεία από τον Πελάτη, Ιδιοκτήτη ή οποιοδήποτε προσώπου με ανάλογη αρμοδιότητα,
   3. ανεπάρκεια της συσκευασίας ή επισήμανσης των Εμπορευμάτων εκτός και αν η υπηρεσία έχει παρασχεθεί από την Εταιρεία,
   4. το χειρισμό, τη φόρτωση, αποθήκευση ή την εκφόρτωση των Εμπορευμάτων από τον Πελάτη ή Ιδιοκτήτη ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους,
   5. ενδογενή ατέλεια των Εμπορευμάτων,
   6. εμφύλιες συρράξεις, απεργίες, διακοπή ή περικοπή των εργατικού δυναμικού από οποιαδήποτε αιτία,
   7. πυρκαγιά, πλημμύρα ή καταιγίδα, ή
   8. οποιαδήποτε αιτία που η Εταιρεία δε μπορούσε να αποφύγει και τις συνέπειες της οποίας δεν θα μπορούσε να αποτρέψει ακόμη και επιδεικνύοντας εύλογη επιμέλεια.
  2. Στην περίπτωση της υπο- ρήτρας (Α) ανωτέρω, η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκαλείται από μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω αιτίες, γεγονότα ή περιστατικά. Η Εταιρεία θα ευθύνεται μόνο στο μέτρο που τα αίτια, γεγονότα ή περιστατικά για τα οποία είναι υπεύθυνη δυνάμει των παρόντων Όρων συνέβαλαν στην απώλεια ή ζημιά. Η ευθύνη της απόδειξης ότι η απώλεια ή η ζημία οφείλεται σε μία ή περισσότερες από τις αιτίες, γεγονότα ή περιστατικά που καθορίζονται στην υπο- ρήτρα (Α) ανωτέρω, βαρύνει την Εταιρεία, εκτός από τις περιπτώσεις που η Εταιρεία διαπιστώσει ότι υπό τις περιστάσεις η ζημία θα μπορούσε να αποδοθεί σε μία ή περισσότερες από τις αιτίες, γεγονότα ή περιστατικά που ορίζονται στο σημείο (iii) έως (vi) της υπο-ρήτρας (Α), θα τεκμαίρεται ότι προκλήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Πελάτης, ωστόσο, θα έχει το δικαίωμα να αποδείξει ότι η απώλεια ή ζημιά δεν προκλήθηκε στην πραγματικότητα όλω ή εν μέρει από μία από τις αιτίες, τα γεγονότα ή περιστατικά που αναφέρονται στο υπο- ρήτρα (Α).
  3. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή υλικές ζημίες, εκτός από τα ίδια τα Εμπορεύματα εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προκλήθηκαν
  4. Με την επιφύλαξη της διάταξης 15, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οικονομική ζημία οποιασδήποτε μορφής, όπως η έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, απώλεια κερδών, καθυστέρηση ή απόκλιση, όπως και αν προκλήθηκαν.
 28. Ποσό Αποζημίωσης

 29. Εκτός από το μέτρο που προβλέπεται άλλως από τους παρόντες Όρους, η ευθύνη της Εταιρείας, που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο, και παρά το γεγονός ότι η αιτία της απώλειας ή ζημίας είναι ανεξήγητη, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα:
  1. σε σχέση με όλες τις αξιώσεις, εκτός εκείνων που υπάγονται στις διατάξεις της υπο- ρήτρας (Β) πιο κάτω, όποιο είναι το μικρότερο από
   1. την αξία, ή
   2. 2 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ), όπως ορίζεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανά ακαθάριστο βάρος σε κιλά,των Εμπορευμάτων που έχουν χαθεί, καταστραφεί, έχουν αποσταλεί σε λανθασμένο προορισμό ή έχουν λανθασμένα παραδοθεί, ή για αυτά τα οποία προκύπτει η αξίωση.
  2. Επί των αξιώσεων περί καθυστέρησης στην περίπτωση που δεν αποκλείεται από τις διατάξεις των παρόντων Όρων, το ποσό των εξόδων της Εταιρείας σε σχέση με τα καθυστερημένα εμπορεύματα.
  1. Η αποζημίωση πρέπει να υπολογίζεται σε σχέση με την εκ του εργοστασίου αξία του τιμολογίου των Εμπορευμάτων, καθώς και τα τέλη Μεταφοράς και την ασφάλεια, εάν έχουν καταβληθεί.
  2. Αν δεν προβλέπεται η αξία του τιμολογίου για τα Εμπορεύματα, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την αξία των Εμπορευμάτων στον τόπο και χρόνο που παραδίδονται στον Πελάτη ή Ιδιοκτήτη ή που έπρεπε να είχαν παραδοθεί. Η αξία των εμπορευμάτων καθορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή της αγοράς, ή, εάν δεν υπάρχει τιμή ανταλλαγής εμπορευμάτων ή τρέχουσα τιμή της αγοράς, υπολογίζεται με βάση την κανονική αξία εμπορευμάτων ίδιου είδους και ποιότητας.
 30. Με ειδική γραπτή συμφωνία και με πληρωμή πρόσθετων χρεώσεων, μπορεί να ζητηθεί από την Εταιρεία υψηλότερη αποζημίωση που δεν θα υπερβαίνει την αξία των Εμπορευμάτων ή τη συμφωνηθείσα τιμή, ανάλογα με το ποια είναι η μικρότερη.
 31. Ειδοποίηση απώλειας, Προθεσμίες

 32. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, εκτός εάν:
   1. ειδοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης λαμβάνεται γραπτώς από την Εταιρεία ή τον αντιπρόσωπό της, εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στο (Β) πιο κάτω, εκτός εάν ο Πελάτης μπορεί να αποδείξει ότι ήταν αδύνατον να συμμορφωθεί με την παρούσα προθεσμία και ότι το αίτημα έχει γίνει το συντομότερο εύλογα δυνατόν, και
   2. ασκείται αγωγή στην αρμόδια δικαστική αρχή και παραλαμβάνεται από την Εταιρεία σχετική γραπτή γνωστοποίηση εντός 9 μηνών από τις ημερομηνίες που ορίζονται στο (Β) παρακάτω.
   1. από την ημερομηνία παράδοσης, σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης των Εμπορευμάτων,
   2. από την ημερομηνία κατά την οποία τα εμπορεύματα έπρεπε να παραδοθούν, σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη παράδοσης των εμπορευμάτων,
   3. σε κάθε άλλη περίπτωση, από την ημερομηνία του γεγονότος που προκάλεσε την αξίωση,
   4. Αλλιώς, οποιοσδήποτε ισχυρισμός θα πρέπει να θεωρείται ότι αίρεται και ότι έχει ολοσχερώς παραγραφεί.
 33. Γενική Αβαρία

 34. Ο Πελάτης υποχρεούται να προστατεύσει, αποζημιώσει και να απαλλάξει την Εταιρεία σε σχέση με οποιεσδήποτε αξιώσεις Γενικής Αβαρίας που μπορούν να γίνουν προς την Εταιρεία, ανεξάρτητα από το αν τα τέλη μεταφοράς είναι προπληρωμένα ή όχι. Ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει εγγύηση , όπως ενδέχεται να απαιτηθεί από την Εταιρεία σχετικά με εισφορές Γενικής Αβαρίας, άμεσα και με τρόπο αποδεκτό από την Εταιρεία.
 35. Διάφορα

 36. Κάθε ειδοποίηση της Εταιρεία που επιδίδεται με το ταχυδρομείο θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί από την τρίτη ημέρα που ακολουθεί την ημέρα κατά την οποία είχε απεστάλη η ειδοποίηση στη τελευταία γνωστή διεύθυνση του παραλήπτη.
 37. Τα μέσα υπεράσπισης και τα όρια ευθύνης που προβλέπονται από τους παρόντες Όρους θα ισχύουν σε οποιαδήποτε μέτρα κατά της Εταιρείας, ανεξάρτητα από το αν τα μέτρα στηρίζονται σε σύμβαση ή αδικοπραξία.
 38. Εάν οποιαδήποτε νομοθεσία έχει υποχρεωτική εφαρμογή σε όποια από τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται, οι παρόντες Όροι θα πρέπει να νοούνται στο πλαίσιο της νομοθεσίας στην οποία υπόκεινται, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, και κανένα σημείο τους δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως παραίτηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων ή των ασυλιών της ή ως αύξηση της οποιασδήποτε από τις ευθύνες ή υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της νομοθεσίας αυτής, και εφόσον οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων είναι αντίθετο προς την εν λόγω νομοθεσία σε οποιοδήποτε βαθμό, αυτό το μέρος θα πρέπει, όσον αφορά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, να παρακαμφθεί στο βαθμό αυτό και όχι περαιτέρω.
 39. Η Ονομασία ή οι Ομάδες των διατάξεων στους παρόντες Όρους είναι ενδεικτική.
 40. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή μέρος μιας διάταξης, βρεθεί να είναι άκυρος ή ανεφάρμοστος, το υπόλοιπο της εν λόγω διάταξης ή μέρος της σύμβασης θα παραμένουν ανεπηρέαστα.
 41. Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

 42. Αυτοί οι Όροι και οποιαδήποτε αξίωση ή διαφωνία που προκύπτουν από ή σε σχέση με τις υπηρεσίες της Εταιρίας θα υπόκεινται στο Αγγλικό δίκαιο και την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Πειραιά.
 43. ΜΕΡΟΣ II: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΣ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ

  Ειδικές Ευθύνη και Προϋποθέσεις Αποζημίωσης

  1. Στο βαθμό που η Εταιρεία ενεργεί ως αντιπρόσωπος, δεν συνάπτει ούτε αποσκοπεί να συνάψει οποιαδήποτε σύμβαση με τον Πελάτη για τη μεταφορά, αποθήκευση ή διακίνηση των Εμπορευμάτων ή για οποιαδήποτε άλλη φυσική εξυπηρέτηση αναφορικά με αυτά, και ενεργεί αποκλειστικά εξ ονόματός του Πελάτη για την εξασφάλιση αυτών των υπηρεσιών με τη σύναψη συμβάσεων με τρίτους, έτσι ώστε να συνάπτεται άμεση συμβατική σχέση μεταξύ του Πελάτη και των εν λόγω τρίτων.
  2. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των εν λόγω τρίτων μερών που αναφέρονται στην υπο- ρήτρα (Α) ανωτέρω.
  1. Η Εταιρεία, όταν ενεργεί ως αντιπρόσωπος έχει την εξουσιοδότηση του Πελάτη να συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό του και να προχωρεί σε αυτές τις ενέργειες, που θα είναι δεσμευτικές για τον Πελάτη από κάθε άποψη, παρά την οποιαδήποτε απόκλιση από τις οδηγίες του Πελάτη.
  2. Εκτός από το βαθμό που έχει προκληθεί από αμέλεια της Εταιρείας, ο Πελάτης θα προστατεύσει, αποζημιώσει και θα απαλλάξει την Εταιρεία από οποιαδήποτε ευθύνη, απώλεια, ζημία, έξοδα ή δαπάνες που απορρέουν από τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί για την εκτέλεση των απαιτήσεων του Πελάτη σύμφωνα με τη διάταξη 38.
 44. Επιλογή Συντελεστών

 45. Σε περίπτωση που δίνεται η δυνατότητα επιλογής των συντελεστών ανάλογα με την έκταση ή το βαθμό της ευθύνης των προσώπων που αναλαμβάνουν, την μεταφορά, αποθήκευση και το χειρισμό των Εμπορευμάτων, όπου είναι προαιρετικό δε θα δηλώνεται η αξία, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως.
 46. ΜΕΡΟΣ ΙII: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΣ ΕΝΤΟΛΕΑΣ

  Ειδικοί Όροι

 47. Σε περιπτώσεις συμβάσεων της Εταιρείας ως εντολέας για την εκτέλεση των οδηγιών του Πελάτη, η Εταιρεία αναλαμβάνει να εκτελέσει ή να εξασφαλίσει στο όνομα του Πελάτη, και με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρόντων Όρων θα είναι υπεύθυνη για την απώλεια ή ζημία των εμπορευμάτων που προκύπτουν από τη στιγμή που θα αναλάβει τα Εμπορεύματα έως τη στιγμή της παράδοσης τους.
 48. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων των παρόντων Όρων, όπου η απώλεια ή ζημία των Εμπορευμάτων, η ευθύνη της Εταιρείας εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί, θα καθορίζεται από τις διατάξεις που περιέχονται σε οποιαδήποτε διεθνή σύμβαση ή εθνική νομοθεσία, οι οποίες διατάξεις
  1. δεν μπορούν να αποκλεισθούν μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού, σε βάρος του ενάγοντος, και
  2. θα εφαρμόζονταν εάν ο αιτών είχε κάνει ξεχωριστή και άμεση σύμβαση με τον κατά τη στιγμή πάροχο της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αναφορικά με την εν λόγω υπηρεσία ή με το στάδιο της μεταφοράς κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η απώλεια ή ζημιά, και έλαβε ως αποδεικτικό στοιχείο οποιοδήποτε συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο θα πρέπει να εκδίδεται, στην περίπτωση που ισχύει η εν λόγω διεθνή σύμβαση ή το εθνικό δίκαιο.
 49. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων των παρόντων Όρων, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η απώλεια ή ζημία στα Εμπορεύματα συνέβη στη θάλασσα ή σε εσωτερική πλωτή οδό και οι ρήτρες της διάταξης 43 δεν εφαρμόζονται, η ευθύνη της Εταιρείας καθορίζεται από τους Κανόνες Ηague/Visby. Η παραπομπή στους Κανόνες Ηague/Visby για τις θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνει αναφορά στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και οι κανόνες θα πρέπει να ερμηνεύονται αναλόγως.
 50. Παρά τις διατάξεις της διάταξης 44, εάν η απώλεια ή ζημία στα Εμπορεύματα συνέβη στη θάλασσα ή σε εσωτερικές πλωτές οδούς, και ο Ιδιοκτήτης ή, Ναυλωτής ή Διαχειριστής του πλοίου συστήνει κεφαλαίο για τον περιορισμό της ευθύνης, η ευθύνη της Εταιρίας θα περιορίζεται στην αναλογία που της αντιστοιχεί στο εν λόγω κεφάλαιο που διατίθεται για τα Εμπορεύματα.
 51. Εναέριες Μεταφορές
  Εάν η Εταιρεία ενεργεί ως εντολέας για τη μεταφορά Εμπορευμάτων αεροπορικώς, θα επιδίδεται η ακόλουθη ειδοποίηση:
  Εάν η μεταφορά περιλαμβάνει έναν τελικό προορισμό ή στάση σε χώρα διαφορετική από τη χώρα αναχώρησης, η Σύμβαση της Βαρσοβίας, μπορεί να τεθεί σε ισχύ και η σύμβαση διέπει, και στις περισσότερες περιπτώσεις περιορίζει, την ευθύνη των μεταφορέων σε σχέση με την απώλεια ή ζημία του φορτίου. Συμφωνηθέντες ενδιάμεσοι σταθμοί είναι οι τόποι αυτοί (εκτός από τα σημεία αναχώρησης και προορισμού) που υποδεικνύονται κατόπιν δρομολογίου που έχει αιτηθεί ή / και εκείνα τα μέρη που αναφέρονται στα δρομολόγια των μεταφορέων ως προγραμματισμένοι σταθμοί για τη διαδρομή. Η διεύθυνση του πρώτου φορέα είναι το αεροδρόμιο αναχώρησης.
 52. Η Διάταξη περί Σύγκρουσης κοινής υπαιτιότητας, όπως έχει εγκριθεί από την BIMCO, ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους.
  1. σε σχέση με όλες τις αξιώσεις, εκτός εκείνων που υπάγονται στις διατάξεις της υπο- ρήτρας (Γ) πιο κάτω, όποιο είναι το μικρότερο από
   1. την αξία, ή
   2. 2 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ), όπως ορίζεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανά ακαθάριστο βάρος σε κιλά,
   3. των Εμπορευμάτων που χαθεί, καταστραφεί, έχουν αποσταλεί σε λανθασμένο προορισμό, έχουν λανθασμένα παραδοθεί, ή για αυτά τα οποία προκύπτει η αξίωση.

  2. Το ΕΤΔ θα είναι αυτό που ορίζεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η αξία του θα πρέπει να υπολογίζεται κατά την ημερομηνία του διακανονισμού σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί ή της δικαστικής απόφασης εάν έχει εκδοθεί.
  3. Όσον αφορά τις αξιώσεις για καθυστέρηση, στην περίπτωση που δεν αποκλείονται από τις διατάξεις των παρόντων Όρων, θα είναι το ποσό των εξόδων της Εταιρείας σχετικά με τα καθυστερημένα εμπορεύματα.
 53. ΜΕΡΟΣ IV: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 'Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 54. Με την επιφύλαξη της διάταξης 35 ανωτέρω, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πλημμελή εκτέλεση ή μη εκτέλεση των Υπηρεσιών της, ή συνέπεια που απορρέει από αυτήν, παρά μόνο στο βαθμό που προβλέπεται στο παρόν Μέρος IV.
  1. Η υποχρέωση της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει το εύλογο κόστος της αποκατάστασης των ακατάλληλων υπηρεσιών ή όσων δεν εκτελούνται από την Εταιρεία, και θα υπόκειται στο ανώτατο όριο της αγοραίας αξίας ανά Εμπορευματοκιβώτιο.
  2. Σύμφωνα με τα δικαιώματα πώλησης της Εταιρείας, η ίδια μπορεί να επανορθώσει με δικά τις έξοδα τις ακατάλληλες υπηρεσίες ή όσες δεν εκτελέστηκαν. Εάν η Εταιρεία ασκήσει αυτό το δικαίωμα, ή δεν δοθεί η δυνατότητα από τον Πελάτη ή Ιδιοκτήτη να ασκήσει το δικαίωμα αυτό, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν έξοδα που θα βαρύνουν τον Πελάτη ή Ιδιοκτήτη στην αποκατάσταση αυτών των υπηρεσιών.
 55. Ο Πελάτης και ο Ιδιοκτήτης αναλαμβάνουν να επιθεωρήσουν το Εμπορευματοκιβώτιο κατά την επαναπαράδοση στον Πελάτη ή Ιδιοκτήτη ή σε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και ο Πελάτης και ο Ιδιοκτήτης πρέπει να προστατεύσουν, να αποζημιώσουν και να απαλλάξουν την Εταιρεία για κάθε απώλεια, ζημία, ευθύνη, έξοδα και δαπάνες σε σχέση ή που προκύπτουν από μια ακατάλληλη ή μη εκτέλεση των δρομολογίων της Εταιρείας, η οποία θα ήταν εμφανής κατά την εύλογη επιθεώρηση του Εμπορευματοκιβωτίου κατά τη στιγμή της επαναπαράδοσης.
 56. Η Εταιρεία θα απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη εκτός αν:
   1. παραληφθεί από την ίδια ειδοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης εγγράφως σε διάστημα 3 ημερών, και,
   2. κατατεθεί αγωγή καταλλήλως και παραληφθεί από την Εταιρεία γραπτή γνωστοποίηση εντός 9 μηνών
   3. από την ημερομηνία της επαναπαράδοσης του Εμπορευματοκιβωτίου στον Πελάτη ή τον Ιδιοκτήτη ή στο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους